Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Lintumaailma

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Juhani Rinne
Vanhatie 78
64770 Äystö
Puhelin: +358 50 552 5417
Sähköposti: info@lintumaailma.fi
Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava: Juhani Rinne

2. Rekisterin nimi ja rekisteröidyt
Asiakasrekisteri. Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakastietoja. 3. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on asiakasyritysten ajantasainen hallinta ja ylläpito.
Rekisteriä käytetään yrityksen laskutuksessa ja asiakkuuden kannalta tärkeiden viestien lähettämisessä.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Näitä tietoja ovat:

 • Rekisteröidyn yrityksen nimi ja Y-tunnus
 • Rekisteröidyn yrityksen/yksityishenkilön osoite ja kotipaikka
 • Rekisteröidyn yhteyshenkilön/yksityishenkilön etu- ja sukunimi  Rekisteröidyn yrityksen/yksityishenkilön laskutusosoite
 • Rekisteröidyn yrityksen ja/tai yhteyshenkilön/yksityishenkilön sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn yrityksen ja yhteyshenkilön/yksityishenkilön puhelinnumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Yhteystiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Yrityksen asiakkaiden yhteystietoja säilytetään Lintumaailman laskutusohjelmiston asiakasrekisterissä. Rekisteri on tallennettuna ainoastaan laskutukseen käytettävän tietokoneen kiintolevylle ja sen varmuuskopioihin. Tietoihin ei pääse käsiksi internetin välityksellä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu, eikä tietoja luovuteta muille toimijoille. Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta.
Kaikki manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Rekisteriin talletetut tiedot eivät ole säädetty salassa pidettäviksi.
Rekisteritiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja asiakastietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen käytössä oleva tietokone, sekä sen työasema on suojattu. Yrityksen sähköpostiohjelma tallentaa yritykselle tulleiden ja lähetettyjen viestien sähköpostiosoitteet.
Yrityksen kotisivuilla olevien yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyt tiedot välittyvät yrityksen sähköpostiin https-suojatulla yhteydellä.
Sähköpostien palvelimen tietoturvasta huolehtii luotettava kotimainen palveluntarjoaja.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan yrityksen sisäisessä järjestelmässä johon ei ole pääsyä internetin välityksellä. Henkilötietoja ei luovuteta muille toimijoille.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Yritys ei käytä yhteystietojen käsittelyssä tai sen siirrossa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia palveluja, eikä tietoihin anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yrityksen asiakas. Asiakkuuden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti 12 kuukautta.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa, milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
 • saada mahdollisuus tarkastaa itseään koskevat yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
 • vaatia henkilötietojensa poistamista;
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
  käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
 • vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yrityksen oikeutettu etu;
 • saada henkilötietonsa sähköisessä muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yritykselle. Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; – vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen
Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö-kohdan yksi (1) mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan
pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys
voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä rekisterin ylläpitäjän sähköpostiin info@lintumaailma.fi
Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Juhani Rinne
Vanhatie 78
64770 Äystö

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.5.2022